Zasady uczestnictwa

Fundacja FreeLING organizuje szkolenia w następujących formach:

 • szkolenia stacjonarne;
 • szkolenia webinarowe prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie webinarowej;
 • szkolenia e-learningowe obejmujące materiały szkoleniowe udostępnione na czas określony na platformie e-learningowej;
 • mieszane szkolenia obejmujące moduły stacjonarne, webinarowe i e-learningowe.

Zapisy na szkolenia

Aby zapisać się na szkolenie Fundacji FreeLING, należy wykonać następujące kroki:

 • wybierz na stronie www.freeling.pl szkolenie, które Ci interesuje,
 • w programie szkolenia kliknij w punkcie „Rejestracja” na link z odsyłaczem do strony rejestracyjnej w systemie Konfeo;
 • na stronie w systemie Konfeo wybierz odpowiednią grupę (ze zniżką, bez zniżki itp.),
 • wypełnij formularz zgłoszeniowy, zaakceptuj odpowiednie klauzule i zatwierdź.

W przypadku problemów technicznych prosimy o poinformowanie o nich drogą elektroniczną (info@freeling.pl).

Po zakończeniu rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z informację o rejestracji z prośbą o dokonanie płatności. W celu potwierdzenia rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeżeli do daty szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, opłatę należy uiścić niezwłocznie.

Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, organizatorzy mogą anulować rejestrację.

Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika zostanie wysyłany e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.

Uwaga! W przypadku, gdybyś nie otrzymał wyżej wymienionych wiadomości e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu „spam”.

Wpisowe

Wysokość wpisowego jest ustalana dla każdego szkolenia oddzielnie. Fundacja FreeLING jest organizacją non profit, więc staramy się organizować szkolenia z zachowaniem rozsądnych i przystępnych cen.

W przypadku szkoleń stacjonarnych wpisowe obejmuje zazwyczaj:

 • wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • drobne przekąski i napoje dostępne w czasie przerwy,
 • koszty wyżywienia lub zakwaterowania, jeżeli tak zakłada program szkolenia,
 • koszty organizacyjno-administracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.

W przypadku szkoleń online wpisowe obejmuje zazwyczaj:

 • wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • dostęp do platformy e-learningowej albo webinarowej,
 • koszty organizacyjno-administracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.

Wszystkie ceny szkoleń podane na stronie internetowej i w innych materiałach informacyjnych są cenami końcowymi (nie doliczamy podatku VAT)!

Zasady przyznawania zniżek

Zasady przyznawania zniżek są każdorazowo podawane w programie szkolenia. W systemie rejestracyjnym należy wybrać odpowiednią grupę uczestników, zależnie od tego, czy zniżka przysługuje czy nie.

Prawo do zniżki może przysługiwać:

 • uczestnikom będącym członkami organizacji partnerskich (m.in. stowarzyszeń i organizacji zrzeszających tłumaczy),
 • studentom,
 • pracownikom uczelni,
 • osobom biorącym udział w więcej niż jednym szkoleniu w czasie weekendu szkoleniowego lub cyklu szkoleń.

Faktura

Uczestnicy szkolenia otrzymują fakturę, jeżeli zaznaczą odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym i podadzą pełne dane do wystawienia faktury.

Faktury są wystawiane najpóźniej z końcem miesiąca, w którym wpłata wpłynęła na konto w Fundacji.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów i z uwagi na dbałość o środowisko faktury przesyłane są do uczestników drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Certyfikat uczestnictwa

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat zawiera informacje o terminie, wymiarze godzin i tematyce szkolenia. Certyfikaty są wręczane osobiście po zakończeniu szkolenia w przypadku szkoleń stacjonarnych. W przypadku szkoleń online są wystawione w formacie elektronicznym i przesyłane uczestnikowi drogą elektroniczną lub udostępniane na platformie e-learningowej.

Fundacja FreeLING nie wydaje certyfikatów osobom, które opłaciły szkolenie, lecz nie brały w nim udziału.

 • W przypadku szkoleń stacjonarnych udział oznacza osobistą obecność na szkoleniu.
 • W przypadku szkoleń webinarowych jest to obecność online na szkoleniu.
 • W przypadku szkoleń e-learningowych przeprowadzonych na platformie e-learningowej do uzyskania certyfikatu może być wymagane potwierdzenie zapoznania się z całym materiałem szkoleniowym lub wykonanie odpowiedniego zadania testowego, zgodnie z warunkami programowymi.

Certyfikaty FreeLING są honorowane jako dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń doskonalących dla tłumaczy przysięgłych wymaganych w niektórych krajach, np. w Holandii.

Rezygnacja z udziału

Jeżeli uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia zrezygnuje z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Fundacja nie zwraca wpisowego. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem Fundacja ma prawo potrącić z wpłaconego wpisowego kwotę na pokrycie kosztów administracyjnych i organizacyjnych. Szczegółowe zasady rezygnacji podawane są każdorazowo w programie szkolenia.

W przypadku, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu online w planowanym terminie, Fundacja FreeLING nie zwraca wpisowego. Dotyczy to również sytuacji, kiedy uczestnik nie może wziąć udziału w jednym z modułów cyklu szkoleniowego.

Odwołanie albo przeniesienie szkolenia

Szkolenia stacjonarne
Fundacja zastrzega sobie prawo do przeniesienia szkolenia na inny termin lub w inne miejsce w tej samej miejscowości, jeśli będzie to konieczne i niezawinione przez Fundację.
W przypadku zmiany terminu bądź miejsca szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość rezygnacji z udziału i otrzymają zwrot wpisowego.
Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.

Szkolenia online
Fundacja zastrzega sobie prawo przeniesienia webinaru na inny termin w przypadku:

 • poważnych problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenia webinaru na odpowiednim poziomie,
 • choroby lub innej przyczyny uniemożliwiającej prowadzącemu przeprowadzanie webinaru,
 • okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w planowanym terminie, w tym spowodowanych siłą wyższą.

W przypadku przeniesienia webinaru na inny termin, który nie odpowiada uczestnikowi, uczestnik ma możliwość:

 • rezygnacji ze webinaru,
 • uzyskania dostępu do nagrania webinaru i pełnych materiałów szkoleniowych, jeżeli w warunkach programowych przewidziano udostępnianie nagrania i materiałów szkoleniowych.

W przypadku webinaru stanowiącego część cyklu szkoleniowego uczestnik, któremu nowy termin nie odpowiada, uzyska dostęp do nagrania webinaru oraz pełnych materiałów szkoleniowych po uprzednim opłaceniu szkolenia i poinformowaniu o braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Materiały szkoleniowe są udostępniane uczestnikom w formie papierowej lub elektronicznej. Zależnie od formy szkolenia materiały mogą zostać przekazane pocztą elektroniczną albo poprzez platformę e-learningową, o czym uczestnik zostanie poinformowany w programie szkolenia lub w późniejszej wiadomości.

Uczestnik otrzymuje indywidualny, osobisty i pojedynczy dostęp do platformy webinarowej lub e-learningowej jako osoba fizyczna. Dotyczy to również sytuacji, kiedy osoba prawna wykupuje szkolenie dla swoich pracowników. Udostępnianie platformy czy materiałów szkoleniowych innym osobom jest niedozwolone.

Aby skorzystać ze szkoleń e-learningowych, uczestnik zapewni sobie odpowiedni sprzęt komputerowy, w tym odpowiednie głośniki, ekran, ewentualnie kamerę internetową i mikrofon, oraz odpowiednie łącze internetowe, zapewniające odbiór przekazanych treści. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne przy korzystaniu z platformy webinarowej czy e-learningowej spowodowane wadliwą infrastrukturą techniczną po stronie uczestnika (słabe łącze internetowe, nieaktualne oprogramowanie itp.).

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe uczestnika szkolenia są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Fundacji FreeLING.
Uczestnik jest świadomy, że w trakcie szkolenia jego imię lub nazwisko mogą zostać ujawnione innym uczestnikom szkolenia.

Prawa autorskie

Materiały szkoleniowe użyte podczas szkolenia są przekazywane uczestnikom w formie elektronicznej lub papierowej.

Uczestnicy mogą wykorzystywać materiały do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych pod warunkiem, że podane zostanie źródło materiałów oraz ich autor.

Organizatorzy, współpracownicy, wykładowcy, uczestnicy szkoleń oraz inne osoby lub instytucje, w jakikolwiek sposób związani z Fundacją i prowadzonymi przez nią szkoleniami, w żadnym stopniu nie odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek wykorzystania materiałów szkoleniowych powstałych w celu przeprowadzenia szkolenia i podczas szkoleń.

Dane rachunku bankowego Fundacji

Fundacja FreeLING

Łapiguz 22-400 Zamość
Bank: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Konto w polskich złotych:
54 1140 2004 0000 3402 7907 9641

Konto w euro:
PL 63 1140 2004 0000 3112 0920 2732

SWIFT/BIC number: BREX PL PW MBK
(przelicznik ceny PLN>EUR wg kursu NBP w dniu zapłaty)