Statut

Statut Fundacji FreeLING

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja FreeLING, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Iwonę Ostrowską, Stefanie Bogaerts, Katarzynę Szylderowicz i Małgorzatę Szczypińską, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Otkałę w Warszawie, w dniu 13 czerwca 2014 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Łapiguz.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji i kształcenia ustawicznego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie:

 1. kształcenia zawodowego tłumaczy (w tym kształcenia ustawicznego),
 2. nauki języków obcych,
 3. promowania (międzynarodowej) wymiany kulturowej, której integralną część stanowią znajomość i nauka języków obcych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, seminariów oraz innych form kształcenia,
 2. inicjatywy i projekty o charakterze edukacyjno-kulturalnym związanym z celami statutowymi Fundacji,
 3. wydawnictwo publikacji w formie drukowanej lub elektronicznej,
 4. prowadzenie i udostępnianie stron internetowych o zawartości informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,
 5. prowadzenie i wspieranie badań naukowych oraz przyznawanie wsparcia finansowego, grantów i stypendiów w celu promowania działań o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji,
 6. współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, organizacjami i instytucjami państwowymi.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. dotacji i subwencji osób prawnych,
  c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d. dochodów z majątku fundacji,
  e. opłat wnoszonych przez uczestników projektów, warsztatów, konferencji, seminariów i innych form kształcenia wynikających z działalności statutowej Fundacji,
  f. sprzedaży publikacji i materiałów szkoleniowych,
  g. odsetek bankowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. organ kontroli wewnętrznej w formie Rady Fundacji, zwany dalej Radą.

Zarząd

§ 11

 1. Zarząd składa się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 5 osób i jest powoływany na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcja członka Zarządu może być pełniona przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członków pierwszego Zarządu, pierwszego Prezesa Zarządu i pierwszego Wiceprezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
 4. Członków kolejnych Zarządów, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powołuje Rada.
 5. Członkowie Zarządu powoływani są bezwzględną większością głosów.
 6. Fundatorzy mają prawo zasiadać w Zarządzie.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a.    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
  b.   utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c.    śmierci członka Zarządu.
 8. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji) Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 12

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  a.  wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  b.  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  c.  realizacja celów statutowych,
  d.  sporządzanie planów pracy i budżetu,
  e.  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  f.   reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  g.  zatrudnianie pracowników niebędących członkami Zarządu i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  h.  składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
  i.   składanie wniosku do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 15 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może odbywać posiedzenia w siedzibie Fundacji lub w dowolnym przez siebie wybranym miejscu. Zarząd może także przeprowadzać zebrania za pomocą środków telekomunikacyjnych (telekonferencja). W przypadku zebrania w formie telekonferencji, protokół z zebrania zostanie przesłany do wszystkich członków w celu jego podpisania i odesłania pocztą do siedziby Fundacji.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. W razie potrzeby Zarząd może przeprowadzić głosowanie w formie pisemnej. Głos można również oddać w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość elektroniczną z odpowiednią informacją do wszystkich członków Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 14

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 25 000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Wynagradzanie członków Zarządu

§ 15

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w szczególności za prowadzenie administracji Fundacji oraz prowadzenie wszelkich projektów związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.

W związku z powyższym członkowie Zarządu nawiązują z Fundacją stosunek pracy w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Umowę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady.

Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z nie mniej niż 3 osób i nie więcej niż 7 osób, w tym
  a.     maksymalnie trzy miejsca są przewidziane dla zwyczajnych członków Rady,
  b.    cztery miejsca są przewidziane dla Fundatorów (Fundator może ale nie musi zasiadać w radzie).
 3. Rada jest powoływana na czteroletnią kadencję.
 4. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego Rady, powołują Fundatorzy.
 5. Członków kolejnych Rad, w tym Przewodniczącego, powołuje Rada, której kadencja upływa. Mandaty członków Rady ustępującej wygasają dopiero z chwilą powołania nowej Rady.
 6. Członkowie Rady i Przewodniczący Rady powoływani są bezwzględną większością głosów.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 8. Jeżeli Fundatorzy nie są członkami Zarządu, mają prawo zasiadać w Radzie. Mogą zostać członkami Rady w każdej chwili, także w czasie trwania kadencji Rady, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na ręce Przewodniczącego Rady.
 9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a.     dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b.    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c.     śmierci członka Rady.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji) odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej bezwzględną większością przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 17

 1. Do zadań Rady należą w szczególności:
  a.  nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  b.  zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego, oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  c.  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
  d.  podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy,
  e.  podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy,
  f.   podpisywanie umów o pracę lub umów zlecenia z członkami Zarządu.
  g.  podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 18

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek członków Rady, lub na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch członków Rady dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego zastępca.
 8. Rada może odbywać posiedzenia w siedzibie Fundacji lub w dowolnym przez siebie wybranym miejscu. Rada może także przeprowadzać zebrania za pomocą środków telekomunikacyjnych (telekonferencja). W przypadku zebrania w formie telekonferencji, protokół z zebrania zostanie przesłany do wszystkich członków w celu jego podpisania i odesłania pocztą do siedziby Fundacji.
 9. W razie potrzeby Rada może przeprowadzić głosowanie w formie pisemnej. Głos można również oddać w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość elektroniczną z odpowiednią informacją do wszystkich członków Rady.

§ 19

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swojej funkcji. W uzasadnionych przypadkach mogą oni wnioskować o zwrot kosztów przejazdów i zakwaterowania ponoszonych w celu wykonania swoich obowiązków. Wnioski o zwrot kosztów zatwierdza Zarząd.

Rozdział V. Zmiana statutu, połączenie i likwidacja Fundacji

§ 20

Zmian w statucie Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy dokonuje Rada bezwzględną większością głosów. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów.

 § 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach ustawowych, gdy Rada tak postanowi.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. edukacji i kształcenia ustawicznego.
 4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Treść Statutu została przyjęta przez Fundatorów Fundacji FreeLING w dniu 13 czerwca 2014 r. i zatwierdzona przez Sąd Okręgowy Lublin-Wschód w procesie rejestracji Fundacji w KRS w dniu 14 sierpnia 2014.