Polityka prywatności Fundacji FreeLING

Drogi Czytelniku!

Odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz ze szkoleń zorganizowanych przez Fundację FreeLING albo je prowadzisz, kontaktujesz się z nami drogą mailową, subskrybujesz nasz Informator…

Robiąc to wszystko, udostępniasz nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy czy adres zamieszkania, biogram, zdjęcia itd.

Chcemy Cię zapewnić, że Fundacja FreeLING dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny i zgodny z prawem.

Twoje dane są przetwarzane:

 • na podstawie Twojej świadomej zgody – w przypadku subskrypcji Informatora, pozwolenia na przesłanie materiałów informacyjnych o szkoleniach czy wykonywania zdjęć podczas szkolenia;
 • na podstawie umowy – w przypadku świadczenia usług szkoleniowych;
 • w celu wykonywania obowiązków prawnych, spoczywających na Fundacji FreeLING, np. prowadzenie księgowości;
 • w celu wykonywania działalności statutowej Fundacji FreeLING, tzw. prawnie uzasadnionego interesu Fundacji.

Za każdym razem, gdy gromadzimy Twoje dane osobowe, informujemy Cię o tym w odpowiedni sposób.

Możesz spać spokojnie. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim. Powierzamy je tylko odpowiednim podmiotom do niezbędnego przetwarzania w celu realizacji naszych działań statutowych. Nie przekazujemy ich też do państw trzecich i przechowujemy je na serwerach w Polsce.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej polityce prywatności? Zapraszamy do dalszej lektury.

W razie gdybyś nie znalazł tutaj odpowiedzi na swoje pytania, zawsze możesz się z nami skontaktować:

 • drogą mailową: info@freeling.pl,
 • telefonicznie: 502 408 320 / 84 639 95 29,
 • w siedzibie: Łapiguz 17, 22-400 Zamość w dni robocze w godzinach 9.00-12.00.

Jeżeli natomiast chcesz się dowiedzieć więcej na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i wpływu rozporządzenia na działalność tłumaczy, zachęcamy do przeczytania „Dziennika tłumaczki. Rozważania o RODO”. Odcinki „Dziennika” są publikowane na naszej stronie.

Pozdrawiamy,
Zespół Fundacji FreeLING

Polityka prywatności Fundacji FreeLING

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja FreeLING z siedzibą w Zamościu, Łapiguz 17, KRS: 0000519728, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności statutowej, która jest prowadzona na zasadach non-profit.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Fundację FreeLING są wykorzystane wyłącznie do realizacji celów związanych z jej działalnością statutową.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO, oraz krajowymi przepisami wykonawczymi.
 4. Fundacja FreeLING dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przetwarzanych danych.

II. Zakres przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawy prawne przetwarzania

 1. W ramach działalności statutowej Fundacja FreeLING przetwarza następujące dane osobowe w podanych celach:
  • dane osobowe uczestników szkoleń w celu obsługi szkoleń i przesyłania informacji o działalności Fundacji FreeLING i jej partnerów oraz innych informacji branżowych, które wg Fundacji mogą zainteresować uczestników;
  • dane osobowe prelegentów w celu organizowania szkoleń;
  • dane osobowe subskrybentów Informatora w celu przesyłania informacji o działalności Fundacji FreeLING i jej partnerów oraz innych informacji branżowych, które wg Fundacji mogą zainteresować subskrybentów;
  • dane osobowe nadawców wiadomości elektronicznych skierowanych na adres mailowy Fundacji FreeLING: info@freeling.pl w celu prowadzenia jej działalności statutowej;
  • dane osobowe nadawców i odbiorców korespondencji tradycyjnej skierowanej na adres siedziby Fundacji FreeLING i wysłanej przez Fundację FreeLING w celu prowadzenia jej działalności statutowej;
  • dane usługodawców, z których usług Fundacja FreeLING korzysta w celu prowadzenia jej działalności statutowej;
  • dane osobowe współpracowników, w tym członków organów, pracowników i wolontariuszy w celu prowadzenia działalności statutowej Fundacji FreeLING.
 2. Dane przetwarzane przez Fundację FreeLING są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja FreeLING zbiera powyższe dane osobowe m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.freeling.pl, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, a także podczas rejestracji uczestników szkoleń i wydarzeń w serwisie Konfeo.pl.
 4. Dane zebrane przez Fundację FreeLING:
  • są przetwarzane zgodnie z prawem;
  • są gromadzone w określonych i zgodnych z prawem celach i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z takimi celami;
  • są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • nie są przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym;
  • nie są przetwarzane w sposób automatyczny.
 5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:
  • zgoda osoby, której dane dotyczą, w przypadku subskrybentów Informatora;
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w przypadku uczestników szkoleń, prelegentów, niektórych nadawców poczty i usługodawców;
  • prawnie uzasadniony interes Fundacji FreeLING, mianowicie realizacja jej działań statutowych w pozostałych przypadkach.
 6. Fundacja FreeLING nie przetwarza szczególnych kategorii danych ani danych dotyczących dzieci.

III. Okres przechowywania danych

Fundacja FreeLING przechowuje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów, na które dane osobowe zostały udostępnione, albo w przypadku zgody do momentu wycofania zgody. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, dysponuje poniższymi prawami:
  • prawo do przejrzystej informacji (art. 12-14 RODO),
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO),
  • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 2. Prawa osób, których dane dotyczą, są ograniczone tylko w szczególnych przypadkach:
  • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego,
  • zapobieganie przestępczości,
  • konieczność zapewnienia niezależności sądów,
  • kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnienie celów gospodarczych lub finansowych państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.
 3. W kwestiach związanych z wyżej wymienionymi prawami w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację FreeLING, można się skontaktować z Fundacją:
  • drogą mailową: info@freeling.pl,
  • telefonicznie: 502 408 320,
  • w siedzibie: Łapiguz 17, 22-400 Zamość w dni robocze w godzinach 9.00-12.00.
 4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z artykułem 77 RODO.

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Fundacja FreeLING udostępnia dane osobowe stronom trzecim, we współpracy z którymi realizuje swoją działalność statutową, wyłącznie w zakresie absolutnie niezbędnym do realizacji tego celu.
 2. Dane uczestników szkoleń są przetwarzane za pośrednictwem serwisu obsługi rejestracji na szkolenia i konferencje, który jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na polecenie Fundacji FreeLING.
 3. Dane uczestników szkoleń są przetwarzane na platformie e-learningowej pod adresem freeling.moodle.org.pl, której usługodawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na polecenie Fundacji FreeLING.
 4. Do celów prowadzenia księgowości związanych z prowadzoną przez Fundację FreeLING działalnością statutową, odpowiednie dane, w tym dane osobowe gromadzone przez Fundację FreeLING, są przekazywane do biura rachunkowego, które jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na polecenie Fundacji FreeLING.
 5. Dane osobowe subskrybentów Informatora (adres mailowy) są przetwarzane w systemie zarządzania treścią strony internetowej WordPress. Strona internetowa wraz z systemem zarządzania treścią są lokowane na serwerach polskiej firmy hostingowej, która jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na polecenie Fundacji FreeLING.
 6. Dane usługodawców i uczestników szkoleń są wykorzystywane do realizacji obowiązków wynikających z umów. W związku z płatnościami przychodzącymi i wychodzącymi dane mogą być przetwarzane w systemie bankowości elektronicznej banku, który jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na polecenie Fundacji FreeLING.
 7. Fundacja FreeLING udostępnia dane osobowe podmiotom, wobec których ma obowiązek dokonać takiego ujawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na wyraźne wezwanie takich podmiotów.
 8. Ponadto Fundacja FreeLING może udostępnić dane osobowe odbiorcom w szczególności w następujących przypadkach:
  • Fundacja FreeLING może wykonywać zdjęcia podczas wydarzeń zorganizowanych w ramach działalności statutowej, na których mogą być ujęci uczestnicy tych wydarzeń. Uczestnicy są zawsze proszeni o wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć na stronie internetowej Fundacji oraz mają możliwość wyrażenia sprzeciwu. Zdjęcia są wykorzystane jedynie do wyżej wymienionego celu. Fundacja FreeLING nie odpowiada za wykorzystanie opublikowanych zdjęć przez osoby nieuprawnione.
  • Fundacja FreeLING może umieszczać dane prelegentów oraz ich zdjęcia na stronie internetowej Fundacji po uprzednim uzgodnieniu zakresu wykorzystania danych osobowych prelegentów. Odpowiednia klauzula jest ujęta w umowie świadczenia usług szkoleniowych. Fundacja FreeLING nie odpowiada za wykorzystanie opublikowanych zdjęć i informacji przez osoby nieuprawnione.
 9. Fundacja FreeLING nie odsprzedaje przetwarzanych danych osobowym ani nie przekazuje ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Fundacja FreeLING w charakterze administratora danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Przed powierzeniem danych osobowych podmiotom przetwarzającym Fundacja FreeLING upewnia się, że podmiot przetwarzający zapewnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu, modyfikowaniu i usuwaniu danych przez osoby nieuprawnione.

VIII. Cookies

Na stronie internetowej Fundacji FreeLING nie są wykorzystywane pliki cookie do celów profilowania użytkownika. Brak plików cookie na stronie www.freeling.pl można sprawdzić m.in. za pomocą aplikacji takich jak www.cookie-checker.com.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja FreeLING zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej polityce prywatności, spowodowanych m.in. rozwojem technologii internetowej, zmianami przepisów prawnych w zakresie ochrony danych oraz rozwojem i zmianą formy prowadzenia działalności statutowej. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone w sposób zrozumiały ogólnodostępnymi kanałami, które są standardowo wykorzystywane przez Fundację FreeLING w komunikacji z osobami, których zmiany dotyczą.
 2. Na stronie internetowej oraz profilu Facebook Fundacji FreeLING oraz w materiałach udostępnianych przez Fundację FreeLING mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Fundacja FreeLING nie odpowiada za treści tych stron ani za politykę prywatności i praktyki w zakresie ochrony danych osobowych ich właścicieli.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Możesz się z nami skontaktować:

 • drogą mailową: info@freeling.pl,
 • telefonicznie: 502 408 320 / 84 639 95 29,
 • w siedzibie: Łapiguz 17, 22-400 Zamość w dni robocze w godzinach 9.00-12.00.

Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności: 25 maja 2018 r.