Granty szkoleniowe

Fundacja FreeLING przyznaje studentom granty szkoleniowe na wybrane szkolenia. Umożliwiają one bezpłatny udział w całym wydarzeniu lub wybranej jego części.

Aktualne granty szkoleniowe

Fundacja FreeLING przyznaje 1 grant szkoleniowy na poniższe szkolenia. Grant obejmuje udział w wybranym szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe. Grant nie obejmuje obiadu.

marzec-kwiecień 2022 – Szkolenie online – Postępowanie procesowe i nieprocesowe – sekcja chorwacka, niderlandzka, szwedzka

Regulamin grantów szkoleniowych

Niniejszy regulamin zawiera zasady ubiegania się o grant szkoleniowy oraz jego przyznawania.

Beneficjenci

O grant szkoleniowy mogą ubiegać się:

 • studenci studiów magisterskich kierunków lingwistycznych, filologicznych lub translatorskich;
 • studenci studiów magisterskich innych kierunków, którzy w przekonujący sposób uzasadnią swoje zainteresowanie tłumaczeniami.

Ogłoszenie informacji o grantach

Informacje o grantach będą umieszczane na stronie internetowej Fundacji FreeLING w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe oraz w Informatorze wydawanym przez Fundację. Informacje te będą także umieszczane w programach poszczególnych szkoleń.

Wniosek

Wniosek o przyznanie grantu należy przesyłać drogą mailową na adres info@freeling.pl, w tytule wiadomości wpisując „wniosek o grant – [dokładna nazwa szkolenia, którego dotyczy wniosek]”.

Wiadomość powinna zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata;
 • kierunek studiów;
 • rok studiów;
 • jednostkę akademicką;
 • klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia mojego wniosku i przyznania grantu szkoleniowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Do wiadomości należy załączyć:

 • list motywacyjny kandydata;
 • list polecający z opinią promotora, wykładowcy lub opiekuna naukowego; list powinien zawierać dane kontaktowe do osoby polecającej.

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie grantu należy składać najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zasady wyboru kandydatów

Spośród kandydatów Zarząd Fundacji wybierze osoby, które zostaną zaproszone na szkolenie.

Przy przyznawaniu grantów Zarząd Fundacji bierze pod uwagę następujące czynniki:

 • kolejność zgłoszeń;
 • motywację kandydata;
 • opinię promotora, wykładowcy lub opiekuna naukowego.

Kandydaci mogą skorzystać z grantu szkoleniowego na dany rodzaj szkolenia tylko raz w roku kalendarzowym (mogą np. tylko raz brać bezpłatnie udział w warsztatach terminologicznych i tylko raz w wykładzie prawniczym).

Prawa i obowiązki beneficjenta

Beneficjent granty może bezpłatnie uczestniczyć w wybranym szkoleniu. Otrzymuje także pełne materiały szkoleniowe. Granty nie obejmują obiadu.

W razie potrzeby Fundacja FreeLING może zobowiązać beneficjenta grantu do pomocy przy obsłudze szkolenia (rejestracja uczestników, pilnowanie prawidłowego przebiegu szkolenia). Takie informacje zostaną podane każdorazowo przy ogłoszeniu grantu.

Niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie grantu

Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające beneficjentowi wykorzystanie grantu szkoleniowego, beneficjent powinien jak najszybciej powiadomić o tym Fundację telefonicznie lub pocztą elektroniczną i przedstawić pisemne uzasadnienie. Jeżeli beneficjent nie przedstawi uzasadnienia, Fundacja FreeLING obciąży beneficjenta kosztami organizacyjnymi, mianowicie ekwiwalentem ceny szkolenia, która obowiązuje uczestników biorących pełnopłatny udział w danym szkoleniu.

Fundacja FreeLING także obciąży beneficjenta kosztami organizacyjnymi, jeżeli beneficjent bez uzasadnienia nie weźmie udziału w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin.

Informacje

Wszelkie pytania dotyczące grantów szkoleniowych Fundacji FreeLING można kierować na adres mailowy info@freeling.pl.
Fundacja FreeLING zastrzega sobie prawo do wycofania grantów i zmiany zasad ich przyznawania w każdej chwili.