Cele Fundacji

Głównym celem statutowym Fundacji FreeLING jest działalność edukacyjna i kulturalna. Szczególny nacisk kładziemy na kształcenie zawodowe tłumaczy, w tym kształcenie ustawiczne. Cel ten wpisuje się w europejską strategię edukacyjną „Kształcenia ustawicznego” (life long learning).

W szerszym ujęciu Fundacja zajmuje się też nauką języków obcych i uczestniczy w programach i projektach związanych z tą tematyką. Fundacja promuje również (międzynarodową) wymianę kulturową, której integralną część stanowią znajomość i nauka języków obcych.

Fundacja realizuje swoje cele w pierwszej kolejności poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, seminariów oraz innych form kształcenia. Fundacja bierze udział w inicjatywach i projektach o charakterze edukacyjno-kulturalnym, związanych z celami statutowymi. Ponadto Fundacja może wydawać publikacje w formie drukowanej lub elektronicznej oraz prowadzić i udostępniać strony internetowe o zawartości informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej. Dodatkową możliwością realizowania celów statutowych jest prowadzenie i wspieranie badań naukowych oraz przyznawanie wsparcia finansowego, grantów i stypendiów. Współpracujemy z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, organizacjami i instytucjami państwowymi.