Jak wspierać Fundację?

Fundacja FreeLING jest organizacją non profit założoną w pierwszej kolejności w celu wzbogacenia oferty szkoleniowej dla tłumaczy. Fundacja oferuje tłumaczom możliwość udoskonalania swoich umiejętności tłumaczeniowych i językowych. Cel ten realizujemy głównie poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, wykładów i spotkań.

Fundacja FreeLING prowadzi swoją działalność na zasadach non profit, organizując przedsięwzięć, które na rynku komercyjnym nie mogą być rentowne ze względu na bardzo wąskie grupy docelowe. Szczególnie ważna dla nas jest grupa tłumaczy tzw. małych języków, czyli inne języki niż angielski, niemiecki czy francuski. Wśród tych tłumaczy jest zapotrzebowanie na szkolenia, ale oferta jest bardzo ograniczona albo nieistniejąca. Aby móc prowadzić tę działalność statutową skierowaną do tłumaczy małych języków, Fundacja potrzebuje wsparcie finansowe. Dlatego chcemy Państwu przedstawić ofertę dla partnerów i darczyńców.

Wspierając działalność Fundację FreeLING pokazują Państwo, że jakość i profesjonalizm są dla Państwa szczególnie ważnymi wartościami. Oferując tłumaczom możliwości kształcenia przez całe życie, Państwa razem z nami dążą do podniesienia kwalifikacji tłumaczy-specjalistów, a także do odpowiedzialnego i profesjonalnego podejścia do usług tłumaczeniowych.

Oferta dla partnerów i darczyńców

Partner Fundacji FreeLING

Partnerzy Fundacji FreeLING wspierają działalność statutową naszej organizacji w formie materialnej i niematerialnej. Wsparcie niematerialne może polegać np. na przekazanie informacji potencjalnym uczestnikom przez swoje kanały komunikacyjne, udostępnianie infrastruktury szkoleniowej lub miejsce na reklamę. Wsparcie materialne składa się głównie z wpłat na działalność statutową.

Partner może dowolną kwotą finansować działalność statutową Fundacja w formie darowizny. Każda wpłata na cele statutowe otwiera nowe możliwości organizowania szkoleń, szczególnie dla naszej najważniejszej grupy docelowej, czyli tłumaczy małych języków.

Informacje o partnerach są umieszczone na stronie internetowej Fundacji FreeLING w zakładce Nasi Partnerzy oraz w materiałach informacyjnych, m.in. w Informatorze elektronicznym.

Finansowanie wybranego szkolenia

Fundacja FreeLING organizuje warsztaty i szkolenia skierowane do tłumaczy różnych języków. Tematyka szkoleń także jest bardzo zróżnicowana, od zagadnień polonistycznych do tematów prawniczych. Oferujemy Państwu możliwość finansowania wybranego szkolenia, jeżeli pewien temat lub pewna grupa językowa jest Państwu szczególnie bliska.

Każda, dowolna kwota finansowania otwiera nowe perspektywy dla tłumaczy wybranego języka lub tłumaczy specjalizujących się w danej tematyce.

Informacje o finansowaniu szkolenia pojawiają się w programie danego szkolenia na stronie internetowej Fundacji FreeLING oraz w materiałach szkoleniowych i informacyjnych.

Finansowanie grantu szkoleniowego dla studentów

Fundacja FreeLING przyznaje studentom granty szkoleniowe na szkolenia. Beneficjent grantu szkoleniowego bierze bezpłatnie udział w wybranym szkoleniu. Równowartość pieniężna grantu na jednodniowe szkolenie wynosi ok. 250 zł. Oferujemy Państwu możliwość finansowania grantu szkoleniowego.

Informacje o finansowaniu grantu pojawia się w programie danego szkolenia na stronie internetowej Fundacji FreeLING oraz w materiałach szkoleniowych i informacyjnych.

Sprawy formalne związane z darowizną

Darowizna jest czynnością jednostronna. Darczyńca przekazuje Fundacji kwotę pieniężną albo inną rzecz, które Fundacja wykorzystuje do realizacji działalności statutowej. Do udzielenia darowizny zwykle nie jest wymagana pisemna umowa, chyba, że prawo wymaga formy pisemnej (np. przy przekazaniu nieruchomości).

Umowa darowizny może przewidywać „obciążenie obdarowanego poleceniem”, tj. obowiązkiem konkretnego działania. Takie polecenie można zawrzeć w umowie, jeżeli darczyńcy przekazuje darowane środki lub rzeczy na konkretny cel, np. wybrane przez niego szkolenie.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja FreeLING jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie użyteczna. Darczyńca może przekazać Fundacji darowiznę na cele wykonania działalności statutowej, w szczególności na organizowanie szkoleń. Działalność ta wpisuje się w sferę zadań publicznych opisanych w art. 4 ww. ustawy (punkt 14 –  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art.18 ust.1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ww.  ustawy w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu w przypadku osób fizycznych oraz 10% w przypadku osób prawnych. Oznacza to, że darczyńca może odliczyć od podatku darowiznę do wartości 6%/10% swojego dochodu.

Fundacja zaś ma obowiązek sporządzenia sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy.

Liczymy na Was!

Fundacja FreeLING i uczestnicy naszych szkoleń liczą na Państwa pomóc. Jesteśmy także otwarci na inne propozycje współpracy z Państwa strony. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przy wyborze formy wsparcia prosimy o kontakt mailowy (info@freeling.pl) lub telefoniczny (502 408 320).

Stefanie Bogaerts – Prezes Zarządu
Iwona Ostrowska – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Szczypińska – Członek Zarządu