Granty szkoleniowe

Fundacja FreeLING przyznaje studentom granty szkoleniowe na wybrane szkolenia. Umożliwiają one bezpłatny udział w całym wydarzeniu lub wybranej jego części.

Aktualne granty szkoleniowe:

1 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j.  niderlandzkiego

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie „Systemy szkolnictwa w Belgii, Holandii i Polsce” w Warszawie. Grant obejmuje bezpłatny udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe. Grant nie obejmuje obiadu.

2 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie „Tłumaczenie aktów notarialnych kupna-sprzedaży nieruchomości” w Warszawie. Grant obejmuje bezpłatny udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe. Grant nie obejmuje obiadu.

3 grudnia 2017 – Warszawa – Szkoleniowy stół szwedzki

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkoleniowy stół szwedzki  w Warszawie (2 moduły do wyboru). Grant obejmuje bezpłatny udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe. Grant nie obejmuje obiadu.

3 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy wszystkich języków

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie „Techniczna obsługa konwencji klienta z wprowadzeniem do wyrażeń regularnych” we Warszawie. Grant obejmuje bezpłatny udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe. Grant nie obejmuje obiadu.

 

Regulamin grantów szkoleniowych

Niniejszy regulamin zawiera zasady ubiegania się o grant szkoleniowy oraz jego przyznawania.

Beneficjenci

O grant szkoleniowy mogą ubiegać się:

 • studenci studiów magisterskich kierunków lingwistycznych, filologicznych lub translatorskich;
 • studenci studiów magisterskich innych kierunków, którzy w przekonujący sposób uzasadnią swoje zainteresowanie tłumaczeniami.

Ogłoszenie informacji o grantach

Informacje o grantach będą umieszczane na stronie internetowej Fundacji FreeLING w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe oraz w Informatorze wydawanym przez Fundację. Informacje te będą także umieszczane w programach poszczególnych szkoleń.

Wniosek

Wniosek o przyznanie grantu należy przesyłać drogą mailową na adres info@freeling.pl, w tytule wiadomości wpisując „wniosek o grant – [dokładna nazwa szkolenia, którego dotyczy wniosek]”.

Wiadomość powinna zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata;
 • kierunek studiów;
 • rok studiów;
 • jednostkę akademicką;
 • klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyznania grantu szkoleniowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Do wiadomości należy załączyć:

 • list motywacyjny kandydata;
 • list polecający z opinią promotora, wykładowcy lub opiekuna naukowego; list powinien zawierać dane kontaktowe do osoby polecającej.

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie grantu należy składać najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zasady wyboru kandydatów

Spośród kandydatów Zarząd Fundacji wybierze osoby, które zostaną zaproszone na szkolenie.

Przy przyznawaniu grantów Zarząd Fundacji bierze pod uwagę następujące czynniki:

 • kolejność zgłoszeń;
 • motywację kandydata;
 • opinię promotora, wykładowcy lub opiekuna naukowego.

Kandydaci mogą skorzystać z grantu szkoleniowego na dany rodzaj szkolenia tylko raz w roku kalendarzowym (mogą np. tylko raz brać bezpłatnie udział w warsztatach terminologicznych i tylko raz w wykładzie prawniczym).

Prawa i obowiązku beneficjenta

Beneficjent granty może bezpłatnie uczestniczyć w wybranym szkoleniu. Otrzymuje także pełne materiały szkoleniowe. Granty nie obejmują obiadu.

W razie potrzeby Fundacja FreeLING może zobowiązać beneficjenta grantu do pomocy przy obsłudze szkolenia (rejestracja uczestników, pilnowanie prawidłowego przebiegu szkolenia). Takie informacje zostaną podane każdorazowo przy ogłoszeniu grantu.

Niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie grantu

Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające beneficjentowi wykorzystanie grantu szkoleniowego, beneficjent powinien jak najszybciej powiadomić o tym Fundację telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Oprócz tego beneficjent powinien przedstawić pisemne uzasadnienie. Jeżeli beneficjent nie przedstawi uzasadnienia, Fundacja FreeLING obciąży beneficjenta kosztami organizacyjnymi, mianowicie ekwiwalentem ceny szkolenia, która obowiązuje uczestników biorących pełnopłatny udział w danym szkoleniu.

Fundacja FreeLING także obciąży beneficjenta kosztami organizacyjnymi, jeżeli beneficjent bez uzasadnienia nie weźmie udziału w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin.

Informacje

Wszelkie pytania dotyczące grantów szkoleniowych Fundacji FreeLING można kierować na adres mailowy info@freeling.pl.
Fundacja FreeLING zastrzega sobie prawo do wycofania grantów i zmiany zasad ich przyznawania w każdej chwili.